Naš tim


Dr med. Aleksandra Bubera Ninić

lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA)

Medicinski fakultet je završila na Univerzitetu u Novom Sadu 1997.

Završila je edukaciju iz grupno-analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2003. god.

Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. god.

Sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA) postala je polaganjem međunardonog ispita  (Evropsko udruženje za Transakcionu Analizu (EATA)) u Nemačkoj, 2007. god.

Nosilac je nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju.

Završila je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.

Vanredni edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA) je postala polaganjem ispita u Peruu,  (Internacionalno udruženje za Transakcionu analizu (ITAA)), 2009. god.

Redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) postala je polaganjem ispita u Nemačkoj (Evropsko udruženje za Transakcionu analizu (EATA)) 2017. godine.  Ovo je najviše zvanje u Transakcionoj analizi.

Iskustvo u grupnom i individualnom psihoterapijskom radu ima poslednjih 18 godina (od 2000. god.).

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno – didaktičkih grupa.

Bavi se edukacijom i supervizijom iz Transakcione analize svih nivoa u Srbiji i okruženju (http://www.tacentar.com)

Ima bogato kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa osobama sa životnim problemima.

Više godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, i u urgentnim i službama kućnog lečenja.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna psihoterapija itd.
Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Erskine).

Radila je u:

Zdravstvenom centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru  u službi kućnog lečenja i na prijemno – trijažnom odeljenju bolnice za hitne slučajeve, a zatim i kao specijalizant i specijalista psihijatrije (od 1997. do 2008. god.),
u Zdravstevnom centru „Južni Banat“ u Pančevu, u filijali PIO fonda u Pančevu i Vršcu i direkciji RFPIO u Beogradu (2008-2011. god.),
u Centru za mentalno zdravlje – Doma zdravlja u Doboju, R.Srpska (2012. god.)
U okviru TA centra – Asocijacije Transakcionih analitičara Srbije i „Psihopolis instituta“ iz Novog Sada radila je i sarađivala od 2008. godine do danas

Za svoj rad u okviru Srpskog lekarskog društva – društva lekara Vojvodine dobila je dve zahvalnice (2007. i 2014. god.).

Kao predsedniica organizacionog odbora i članica Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, organizovala je  Prvi kongres psihoterapeuta Srbije 2011, koji se od tada redovno održava svake godine. kao i više masovnih međunarodnih radionica iz oblasti Transakcione analize (Karpman, Steel, Steiner, Whyte, Erskine)

Vodila je različite treninge u oblasti HR specifično urađenih prema potrebama klijenata kao i u NVO sektoru.

Stručni je redaktor prevoda knjiga iz oblasti psihoterapije.

Prisutna je u štampanim i drugim medijima, radi edukacije o problemima mentalnog zdravlja, destigmatizacije, načina lečenja i drugim edukativnim temama.

Članica  je:

Regionalne lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije – TA centar, Internacionalnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA), Saveza društava psihoterapeuta Srbije


Diplomirani psiholog Aleksandra Simendić

klinički psiholog, transakcioni analitičar – psihoterapeut

Klinički psiholog sa položenim stručnim ispitom za zdravstvenog saradnika.

Diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Transakcioni analitičar – psihoterapeut, sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

Edukaciju za psihoterapeuta završila u TA Centru – asocijacija transakcionih analitičara Srbije u Beogradu.

Završila je sertifikovanu edukaciju iz oblasti kognitivne, bihejvioralne i racionalno-emotivne psihoterapije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i sertifikovanu edukaciju Društva psihologa Srbije iz oblasti Transteorijskog integrativnog pristupa psihoterapiji .

Obuku za prevladavanje profesionalnog stresa i sindroma sagorevanja prošla je na Vukovarskom institutu za mir i obrazovanje u Vukovaru.

Završila je osnovni i napredni nivo treninga za rad sa zavisnima od seksa.

Od početka svog profesionalnog razvoja bavi se kliničkom psihologijom, a kontinuirano se edukuje iz oblasti psihoterapije.

Pored psihoterapijskog i savetodavnog, ima bogato iskustvo u oblasti psihodijagnostičkog rada.

Radno iskustvo sticala je na Neuropsihijatriji i u Dispanzeru medicine rada u Somboru, te u višegodišnjoj privatnoj praksi.

Pored toga, bavi se profesionalnom selekcijom i procenom kadrova.

Nekoliko godina je izučavala i uspešno upravljala radom volontera u okviru programa za pružanje psihološke pomoći i podrške ugroženim i nemoćnim članovima zajednice.

Radila kao profesor psihologije u srednjoj stručnoj školi.

Autor je iskustveno-edukativnog programa za prevenciju stresa na poslu i sindroma sagorevanja, te većeg broja radionica za različite ciljne grupe, kao i koautor programa za razvoj vaspitačkih kompetencija.

Članica je više stručnih organizacija: Društva psihologa Srbije, Saveza društava psihoterapeuta Srbije, TA Centra – asocijacija transakcionih analitičara Srbije i ITAA – The International Transactional Analysis Association.


Dr med. Snežana Japalak

lekar specijalista psihijatrije, praktičar Transakcione analize, TA savetnik pod supervizijom, subspecijalizant neurofiziologije sa epileptologijom

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000.-te godine

Specijalizaciju iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine

Trenutno je na subspecijalističkim studijama neurofiziologije sa epileptologijom, kao i na edukaciji iz psihoterapije – Transakcione analize, gde je stekla diplomu TA praktičara i trenutno je u procesu sticanja diplome TA savetnika, zbog čega je pod kliničkom supervizijom.

Ima bogato kliničko iskustvo u radu sa pacijentima sa dijagnozama psihotičnih poremećaja, afektivnih psihoza, psihijatrijskim poremećajima starijeg doba (senilne demencije i druge demencije), psihijatrijskim poremećajima kod osoba obolelih od epilepsije.

U Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” radi od 2000. godine.

Posebno se bavi adekvatnim, evidence-based, ka pacijentu centriranim pristupom u neuropsihofarmakoterapiji, obraćajući pažnju na adherencu i komplijansu terapiji i raport tokom procesa lečenja.

Koautor je stručnih i naučnih radova iz oblasti psihijatrije  i psihijatrije u neurofiziologiji.

Učestvovala je u  seriji EEG radionica u okviru Epileptološke  škole Nacionalne lige za borbu protiv epilepsije.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije, učestvuje na domaćim i internacionalnim kongresima i seminarima iz oblasti neurofiziologije, psihofarmakoterapije i psihijatrije.

Ima takođe i radnog iskustva u farmaceutskoj industriji.

Članstvo u profesionalnim i stručnim udruženjima : Lekarska komora Srbije, član Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor Regionalne lekarske komore Beograda, Udruženje psihijatara Srbije.


Dr med. Aleksandar Vujošević

lekar specijalista psihijatrije, adiktolog

Medicinski fakultet u Prištini završio je 1996.

Specijalizaciju iz psihijatrije završio 2007. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu radi od 2001. godine, a od 2007. je bio načelnik odeljenja za lečenje zavisnika od droga sa hitnom službom.

Tokom 2013. i 2014. god. bio je v.d. direktora Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

Trenutno radi na odseku za lečenje žena zavisnih od opijata i drugih supstanci.

Ima bogato kliničko iskustvo u dijagnostici i lečenju bolesti zavisnosti, radu sa pacijentima sa poremećajima ličnosti, kao i anksioznim i depresivnim poremećajima.

Posebna i usko specijalizovana oblast rada i interesovanja su mu rad sa pacijentima zavisnim od alkohola i droga.

Potpredsednik je sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva.

Predsednik je Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.

Bio je član Republičke komisije za borbu protiv droga.

Koautor je i autor brojnih stručnih vodiča, priručnika i pravilnika iz oblasti bolesti zavisnosti:

“ Vodič dobre prakse za lečenje opijatskih zavisnika“

“ Rad u bolestima zavisnosti za lekare opste prakse.“

„Rad u savetovalištu za droge”

„Smernice za lečenje opijatske zavisnosti”

„Pravilnik  pravilnika o lečenju, rehabilitaciji, resocijalizaciji i smanjenju štete od bolesti zavisnosti”

Objavljeni radovi:

” Psihotična epizoda kod politoksikomana, posle akutne inoksikacije antiholinergicima”

” Alcohol consumption: heroin addiction aftermath”

“Rani znaci zloupotrebe opijata”

“Supstituciona terapija Buprenorfinom u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti”

„Procene kognitivnog statusa opijatskih zavisnika na BPO i MPO “

“ Dileme u lečenju bolesti zavisnosti”

” Alcohol consumption: heroin addiction aftermath”

Radno iskustvo je sticao i kao  lekar opšte prakse i klinički lekar u Opštoj bolnici u Peći od 1997. do 2001.


Dipl. psiholog Snežana Bjelobaba

dipl. psiholog, transakcioni analitičar – psihoterapeut, grupni analitičar u treningu

Ima položen stručni ispit za diplomiranog psihologa, pripravnički staž obavila u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu.

Stekla je bogato iskustvo u motivaciji i lečenju bolesti zavisnosti (alkoholizam, kocka), posebno lečenje bračnih parova. Vodi grupu bračnih parova koji se leče od bolesti zavisnosti, i sprovodi individualno lečeneje bračnih parova.

Kontinuirano se edukuje u okviru Društva grupnih analitičara Beograd od 2013. godine – grupno-analitički psihoterapeut u treningu.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u vođenju kliničkih grupa pacijenata sa različitim mentalnim poremećajima (depresije, neuroze, bolesti zavisnosti) i sa adolescentima.

Višegodišnje iskustvo u vođenju psiholoških radionica vezanih za Asertivni trening i Emocionalnu pismenost stekla je u radu sa različitim kategorijama mentalnih poremećaja.

Poseduje sertifikat za vođenje iskustvenih grupa Asertivnog treninga i Emocionalne pismenosti, i sertifikat Relational methods of integrative transactional analisis – Richard Erskine.

Učestvuje na domaćim i internacionalnim seminarima i kongresima vezanim za psihoterapiju.


dipl. psiholog Vojislav Jovanović

specijalista medicinske psihologije

Napomena: Zbog obaveza u vezi sa doktorskim studijama, trenutno nije dostupan za zakazivanje.