Naš tim


Dr med. Aleksandra Bubera Ninić

lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA)

Medicinski fakultet je završila na Univerzitetu u Novom Sadu 1997.

Završila je edukaciju iz grupno-analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2003. god.

Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. god.

Sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA) postala je polaganjem međunardonog ispita  (Evropsko udruženje za Transakcionu Analizu (EATA)) u Nemačkoj, 2007. god.

Nosilac je nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju.

Završila je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.

Vanredni edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA) je postala polaganjem ispita u Peruu,  (Internacionalno udruženje za Transakcionu analizu (ITAA)), 2009. god.

Redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) postala je polaganjem ispita u Nemačkoj (Evropsko udruženje za Transakcionu analizu (EATA)) 2017. godine.  Ovo je najviše zvanje u Transakcionoj analizi.

Grupnim i individualnim psihoterapijskim radom se bavi od 2000. god.

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno – didaktičkih grupa.

Bavi se edukacijom i supervizijom iz Transakcione analize svih nivoa u Srbiji i okruženju (http://www.tacentar.com)

Ima bogato kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa osobama sa životnim problemima.

Više godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, i u urgentnim i službama kućnog lečenja.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna psihoterapija itd.
Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Erskine).

Radila je u:

Zdravstvenom centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru  u službi kućnog lečenja i na prijemno – trijažnom odeljenju bolnice za hitne slučajeve, a zatim i kao specijalizant i specijalista psihijatrije (od 1997. do 2008. god.),
u Zdravstevnom centru „Južni Banat“ u Pančevu, u filijali PIO fonda u Pančevu i Vršcu i direkciji RFPIO u Beogradu (2008-2011. god.),
u Centru za mentalno zdravlje – Doma zdravlja u Doboju, R.Srpska (2012. god.)
U okviru TA centra – Asocijacije Transakcionih analitičara Srbije i „Psihopolis instituta“ iz Novog Sada radila je i sarađivala od 2008. godine do danas

Za svoj rad u okviru Srpskog lekarskog društva – društva lekara Vojvodine dobila je dve zahvalnice (2007. i 2014. god.).

Kao predsedniica organizacionog odbora i članica Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, organizovala je  Prvi kongres psihoterapeuta Srbije 2011, koji se od tada redovno održava svake godine. kao i više masovnih međunarodnih radionica iz oblasti Transakcione analize (Karpman, Steel, Steiner, Whyte, Erskine)

Vodila je različite treninge u oblasti HR specifično urađenih prema potrebama klijenata kao i u NVO sektoru.

Stručni je redaktor prevoda knjiga iz oblasti psihoterapije.

Prisutna je u štampanim i drugim medijima, radi edukacije o problemima mentalnog zdravlja, destigmatizacije, načina lečenja i drugim edukativnim temama.

Članica  je:

Regionalne lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu Srbije – NATAS, Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije – TA centar, Internacionalnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA), Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Udruženja psihijatara Srbije -UPS-SPA.

 

 

Dr med. Snežana Japalak

lekar specijalista psihijatrije, praktičar Transakcione analize, TA savetnik pod supervizijom, subspecijalizant neurofiziologije sa epileptologijom

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000.-te godine

Specijalizaciju iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine

Trenutno je na subspecijalističkim studijama neurofiziologije sa epileptologijom, kao i na edukaciji iz psihoterapije – Transakcione analize, gde je stekla diplomu TA praktičara i trenutno je u procesu sticanja diplome TA savetnika, zbog čega je pod kliničkom supervizijom.

Ima bogato kliničko iskustvo u radu sa pacijentima sa dijagnozama psihotičnih poremećaja, afektivnih psihoza, psihijatrijskim poremećajima starijeg doba (senilne demencije i druge demencije), psihijatrijskim poremećajima kod osoba obolelih od epilepsije.

U Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” radi od 2000. godine.

 

Posebno se bavi adekvatnim, evidence-based, ka pacijentu centriranim pristupom u neuropsihofarmakoterapiji, obraćajući pažnju na adherencu i komplijansu terapiji i raport tokom procesa lečenja.

Koautor je stručnih i naučnih radova iz oblasti psihijatrije  i psihijatrije u neurofiziologiji.

Učestvovala je u  seriji EEG radionica u okviru Epileptološke  škole Nacionalne lige za borbu protiv epilepsije.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije, učestvuje na domaćim i internacionalnim kongresima i seminarima iz oblasti neurofiziologije, psihofarmakoterapije i psihijatrije.

Ima takođe i radnog iskustva u farmaceutskoj industriji.

Članstvo u profesionalnim i stručnim udruženjima : Lekarska komora Srbije, Nacionalna asocijacija za transakcionu analizu Srbije – NATAS, član Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor Regionalne lekarske komore Beograda, Udruženje psihijatara Srbije.


Dr med. Aleksandar Vujošević

lekar specijalista psihijatrije, adiktolog

Medicinski fakultet u Prištini završio je 1996.

Specijalizaciju iz psihijatrije završio 2007. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu radi od 2001. godine, a od 2007. je bio načelnik odeljenja za lečenje zavisnika od droga sa hitnom službom.

Tokom 2013. i 2014. god. bio je v.d. direktora Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

Trenutno radi na odseku za lečenje žena zavisnih od opijata i drugih supstanci.

Ima bogato kliničko iskustvo u dijagnostici i lečenju bolesti zavisnosti, radu sa pacijentima sa poremećajima ličnosti, kao i anksioznim i depresivnim poremećajima.

Posebna i usko specijalizovana oblast rada i interesovanja su mu rad sa pacijentima zavisnim od alkohola i droga.

Potpredsednik je sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva.

Predsednik je Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.

Bio je član Republičke komisije za borbu protiv droga.

Član je Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS.

Koautor je i autor brojnih stručnih vodiča, priručnika i pravilnika iz oblasti bolesti zavisnosti:

“ Vodič dobre prakse za lečenje opijatskih zavisnika“

“ Rad u bolestima zavisnosti za lekare opste prakse.“

„Rad u savetovalištu za droge”

„Smernice za lečenje opijatske zavisnosti”

„Pravilnik  pravilnika o lečenju, rehabilitaciji, resocijalizaciji i smanjenju štete od bolesti zavisnosti”

Objavljeni radovi:

” Psihotična epizoda kod politoksikomana, posle akutne inoksikacije antiholinergicima”

” Alcohol consumption: heroin addiction aftermath”

“Rani znaci zloupotrebe opijata”

“Supstituciona terapija Buprenorfinom u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti”

„Procene kognitivnog statusa opijatskih zavisnika na BPO i MPO “

“ Dileme u lečenju bolesti zavisnosti”

Radno iskustvo je sticao i kao  lekar opšte prakse i klinički lekar u Opštoj bolnici u Peći od 1997. do 2001.

 

Marica Živković

klinički psiholog, psihoterapeut

Završila je studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Edukaciju iz sistemske porodične terapije završila je na Institutu za mentalno zdravlje. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

U svom dugogodišnjem profesionalnom radu stručno se usavršavala kroz razne edukativne modele kroz koje je izučavala narativnu psihoterapiju, psihodinamiku iz ugla konstruktivizma, ATC pristup u radu sa decom i adolescentima, uticaj traumatskih događaja na značajne odnose i proces isceljenja, završila je niz kurseva i treninga u domenu ličnog rada, asertivne komunikacije i prihoterapisjkog pristupa mladima.

Profesionalno se gradila kroz klinički i rad sa decom i adolescentima.

Kao klinički psiholog iskustvo je stekla u dugogodišnjem radu u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, a trenutno je, pored ordinacije Bubera, radno angažovana i u Savetovalištu za mlade i Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Zvezdara.

Marica poseduje dugogodišnje iskustvo u psihodijagnostičkom radu sa širokim spektrom psihičkih tegoba, stoga je obučena da vrši psihološka i neuropsihološka testiranja koja podrazumevaju procenu inteligencije, ličnosti, neuropsihološku procenu, procenu razvojnih teškoća, skrinig na autizam, ADHD.

 

U ordinaciji Bubera pruža usluge individualne psihoterapije,  sistemske porodične terapije  i vrši psihološka i neuropsihološka testiranja.

Iako se primarno opredelila za sistemsku porodičnu terapiju, kontinuirano se edukuje, te primenjuje sva znanja iz ostalih psihoterapisjkih pravaca stečena na seminarima, kongresima i radionicama.

Članica je Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS.