IZJAVA PACIJENTA O INFORMISANOM PRISTANKU

Ovim putem potvrđujem da sam od strane zdravstvenog radnika/saradnika angažovanog u Aleksandra Bubera Ninić PR Specijalističkoj ordinaciji iz oblasti psihijatrije „BUBERA“ Beograd, dobio/la potpuno i sveobuhvatno objašnjenje odnosno obaveštenje o dijagnozi i prognozi bolesti, cilju i koristi od predloženih dodatnih ispitivanja (laboratorija, psihološko testiranje, neuroimidžing ili bilo koje druge predložene dodatne pretrage) medicinske mere, vremenu trajanja i mogućim posledicama preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predložene medicinske mere, vrsti i verovatnoći mogućih rizika, bolnim i drugim sporednim ili trajnim posledicama, alternativnim metodama lečenja, mogućim promenama mog stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i mogućim nužnim promenama u načinu mog života, kao i o dejstvu lekova i mogućim sporednim posledicama tog dejstva.

Zdravstveni radnik/saradnik je dužan u medicinsku dokumentaciju upisati tačnu dijagnozu i nema pravo da upisuje takozvane “uslužne” dijagnoze. Najmerodavniji podaci su oni koji su upisani u izveštaju zdravstvenog radnika/saradnika prilikom pregleda pacijenta u odnosu na one koji su pacijentu dati na bilo koji drugi način.

Takođe potvrđujem da sam upoznat/a da svako, pa i zdravstveni radnici ima obavezu da prijavi svako saznanje o rodnom nasilju, pedofiliji, o izvršenim najtežim krivičnim delima, kao i da prijavi  krivična  dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od trideset do četrdeset godina.  Takođe, svaki građanin, pa i lekar, u obavezi je da prijavi i pripremanje krivičnog dela koje još nije izvršeno, ako ono bude pokušano ili izvršeno, a prijavljivanjem ga je bilo moguće sprečiti. Ova druga obaveza se odnosi na sva krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od pet ili više godina. Konačno, u oba navedena slučaja propuštanje da se podnese krivična prijava predstavlja zasebno krivično delo – neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, odnosno neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela.

U vezi sa uzimanjem ličnih podataka, pa i JMBG-a, podsećamo vas da je članom 13 Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva propisano da se u osnovnu medicinsku dokumentaciju u zavisnosti od vrste medicinske dokumentacije najpre upisuju podaci o pacijentu, a koji pre svega čine podaci o ličnosti: prezime, ime, prezime i ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, bračno stanje, mesto prebivališta i boravišta, JMBG (jedinstveni matični broj građana). Uzimanje ličnih podataka je neophodno da bi se uredno vodila medicinska dokumentacija. Članom 7 navedenog zakona propisano je načelo zaštite podataka o ličnosti kojim je propisano da se podaci o ličnosti sadržani u medicinskoj i zdravstvenoj dokumentaciji, obrađuju u skladu sa načelom zaštite podataka o ličnosti, a to pretpostavlja zakonitu, primerenu i srazmernu obradu podataka o ličnosti, koji moraju biti tačni, ažurni i na odgovarajući način zaštićeni od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

                                                                                                                                  Pacijent

U Beogradu, _______________.godine,                                              _______________________________

                                                                                                                        ime i prezime:

                                                                                                                        Zakonski staratelj pacijenta

                                                                                                                        _______________________________

                                                                                                                        Ime i prezime: